Management

  • Shri Braj Binani, Chairman/President
  • Shri Gauri Shankar Newar, Vice-President
  • Shri Rajesh Kumar Bagri, Secretary
  • Shri Raj Kumar Kothari, Treasurer
  • Shri Pradeep Sighania, Member
  • Shri Gopal Krishna Laddha, Member
  • Shri C.P. Gupta, Member
  • Shri Robin Bose, Member
  • Shri Achyut Binani, Member